लुम्बिनी प्रदेश सरकार

वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालय

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय

योगीकुटी, रुपन्देही

कार्यालयको नाम

लुम्बिनी प्रदेश सरकार वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालय खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय योगीकुटी, रुपन्देही
© खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, रूपन्देही