लुम्बिनी प्रदेश सरकार

शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय

योगीकुटी, रुपन्देही

बोलपत्र खोल्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना

विभिन्न निर्माण कार्यहरुको बोलपत्र आह्वान प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०६/२१

विभिन्न निर्माण कार्यहरुको बोलपत्र आह्वान प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०६/२१

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2077/06/16

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७६।०९।१४

बोलपत्र आह्ववानको सूचना, प्रथमपटक प्रकाशित मिति २०७६।०६।१७

बोलपत्र आह्ववानको सूचना, प्रथमपटक प्रकाशित मिति २०७६।०६।७

बोलपत्र आह्ववानको सूचना, प्रथमपटक प्रकाशित मिति २०७६।०६।६

बोलपत्र आह्ववानको सूचना, प्रथमपटक प्रकाशित मिति २०७६।०६।५

बोलपत्र आह्ववानको सूचना, प्रथमपटक प्रकाशित मिति २०७६।०६।०१

© खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, रूपन्देही