प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. ५

पर्यटन ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय

बुटवल, रूपन्देही

यस डिभिजन कार्यालयबाट सञ्चालित विभिन्न आयोजना तथा गतिविधिहरु

© खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, रूपन्देही